THÔNG BÁO
Lượt xem: 90
Về việc công khai thanh lý Hợp đồng thuê đất  nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản

 

           

UỶ BAN NHÂN DÂN

XÃ NGHĨA LỢI

Số: 95/TB-UBND

                                            

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


                Nghĩa Lợi, ngày 12 tháng 7 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc công khai thanh lý Hợp đồng thuê đất

nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản

 

 

                                           Kính gửi:  Các chủ hộ thuê đất nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản thuộc vùng bãi triều

                                                                do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý hành chính.

          Căn cứ Bộ Luật dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;

          Căn cứ Luật đất đai năm 2013;

Căn cứ Hợp đồng thuê đất giữa UBND xã Nghĩa Lợi với các hộ thuê đất nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản thuộc vùng bãi triều do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý hành chính.

Hợp đồng thuê đất nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản được ký kết giữa UBND xã Nghĩa Lợi (gọi tắt là Bên A) với Bên thuê đất (gọi tắt là Bên B) là các hộ thuê đất nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản thuộc vùng bãi triều do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý hành chính. Thời hạn Hợp đồng thuê đất 01 năm (từ ngày 01/01/2021 đến 31/12/2021), đến nay đã hết hạn hợp đồng. UBND xã Nghĩa Lợi đã chuyển giấy mời, thông báo đến các chủ hộ có hợp đồng nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản về UBND xã Nghĩa Lợi để thanh lý hợp đồng, do hợp đồng đã hết hạn. Số lần gửi thông báo là 3 lần, thời gian từ ngày 28/4/2022 đến ngày 23/5/2022, nhưng các hộ vẫn không đến UBND xã để ký thanh lý hợp đồng.

          Căn cứ các quy định của Pháp luật, UBND xã Nghĩa Lợi đã thực hiện các bước quy trình đơn phương thanh lý hợp đồng đối với các chủ hộ nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản trên vùng bãi triều do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý. Thông báo trên hệ thống truyền thanh của xã Nghĩa Lợi và các xã có các hộ nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản trên vùng bãi triều do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý, đồng thời niêm yết công khai tại UBND các xã, thị trấn có các hộ ký hợp đồng với UBND xã Nghĩa Lợi (Có danh sách kèm theo).

Nay UBND xã Nghĩa Lợi thông báo công khai để các hộ có hợp đồng thuê đất nuôi thả ngao vạng, nuôi trồng thủy hải sản thuộc vùng bãi triều do UBND xã Nghĩa Lợi quản lý hành biết và thực hiện thông báo này./.

Nơi nhận:                                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN   

- UBND huyện (để b/c);                                                                         CHỦ TỊCH

- UBND các xã liên quan; 

- Như kg.                                                                                                 ( Đã ký )

- Lưu VP.

                                                                                                                     Trần Văn Túy

Tin mớiimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 12
  • Hôm nay: 172
  • Trong tuần: 1 268
  • Tất cả: 58876
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang