Bài tuyên truyền kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023)
Lượt xem: 498

Kính thưa các các đồng chí cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn xã!

Trong không khí vui mừng, phấn khởi của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023), tổ chức các hoạt động vui tết cổ truyền của dân tộc và rộn ràng mừng đón Xuân mới – Xuân Quý Mão 2023.

Kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, chúng ta có quyền tự hào về Đảng ta, một Đảng Mác- Lê Nin vững mạnh, người đại diện chân chính cho quyền lợi giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam, một đội ngũ kiên cường của phong trào cộng sản và công nhân Quốc tế. Nhân kỷ niệm trọng đại này, chúng ta cùng nhau ôn lại lịch sử vẻ vang và truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng ta để mỗi cán bộ, Đảng viên, và nhân dân chúng ta thêm tự hào, phấn khởi tin tưởng vào con đường Cách mạng của dân tộc mà Đảng, Bác Hồ kính yêu và nhân dân ta đã lựa chọn: Con đường phát triển vì sự nghiệp: “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh ”

Như chúng ta đã biết, 93 năm về trước, vào mùa xuân năm 1930, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã chủ trì Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một sự kiện lịch sử trọng đại, mở ra bước ngoặt căn bản trong sự phát triển của dân tộc. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhân dân Việt Nam đã có một chính đảng mang bản chất cách mạng và khoa học, đủ sức lãnh đạo nhân dân giành quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc và các quyền dân tộc cơ bản khác để xây dựng và phát triển đất nước.

Với ý nghĩa lớn lao đó, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng đã quyết định lấy ngày mồng 3 tháng 2 hằng năm làm ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Được chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sáng lập và rèn luyện, Đảng Cộng sản Việt Nam đã trở thành ngọn đuốc soi đường cho nhân dân ta vùng lên đấu tranh chiến thắng các thế lực cướp nước và bán nước. Chỉ sau 15 năm kể từ ngày thành lập, Đảng đã lãnh đạo nhân dân làm nên cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 long trời lở đất, chấm dứt thân phận nô lệ, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã khẳng định dứt khoát rằng chỉ có Đảng ta là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi đến thắng lợi.

Sau đại thắng mùa xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, thống nhất, giang sơn thu về một mối, Đảng tiếp tục lãnh đạo nhân dân ta tiến hành hai nhiệm vụ chiến lược: xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Trong bối cảnh quốc tế có nhiều biến động phức tạp và tình hình trong nước có nhiều khó khăn, Đảng ta vẫn vững vàng chèo lái con thuyền cách mạng, lãnh đạo công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, đưa đất nước tiếp tục tiến lên trên cơ sở kiên định mục tiêu, lý tưởng: "Độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội".

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sau hơn 30 năm đổi mới, diện mạo của đất nước ta đã thay đổi đáng kể từ kinh tế, chính trị đến văn hoá, xã hội. Quốc phòng an ninh được giữ vững và tăng cường. Vai trò, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế… Dư luận quốc tế ghi nhận:‘Thắng lợi của đổi mới ở Việt nam có ý nghĩa quốc tế, có tầm quan trọng lịch sử ở mức độ góp phần quyết định tương lai của chủ nghĩa xã hội trên phạm vi thế giới, mở ra triển vọng khắc phục các cuộc khủng hoảng, thúc đẩy sự hình thành một trật tự thế giới công bằng hơn”.

 93 năm qua dưới sự lãnh đạo của Đảng đã chứng minh rằng, nhờ được trang bị lý luận cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác-Lênin, được Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, biết vận dụng và phát triển sáng tạo lý luận vào thực tiễn cụ thể của cách mạng Việt Nam, nên Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Chúng ta không chỉ đánh thắng hai đế quốc to lớn là Pháp và Mỹ, giành lại độc lập, thống nhất cho Tổ quốc, mà còn góp phần to lớn vào sự nghiệp cách mạng của nhân dân tiến bộ trên toàn thế giới. Chúng ta không chỉ bảo vệ vững chắc nền độc lập, thống nhất của Tổ quốc mà còn đẩy mạnh công cuộc phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống mọi mặt của nhân dân, tạo ra những điều kiện cần thiết để đẩy nhanh nhịp độ phát triển đất nước theo con đường xã hội chủ nghĩa.

Những thành tựu to lớn ấy một lần nữa khẳng định rằng: chỉ có Đảng ta, một Đảng mác xít chân chính, đại biểu trung thành cho lợi ích của giai cấp công nhân, của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc Việt Nam, là Đảng duy nhất có khả năng lãnh đạo cách mạng Việt Nam. Vì vậy, mỗi chúng ta vô cùng tự hào về Đảng, về lịch sử quang vinh của Đảng. Càng tự hào về dân tộc và nhân dân Việt Nam anh hùng, về Đảng quang vinh, chúng ta càng biết ơn sâu sắc Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Người sáng lập, rèn luyện Đảng ta. Người đã để lại cho dân tộc ta, Đảng ta một sự nghiệp vẻ vang, một di sản vô giá, đó là tư tưởng Hồ Chí Minh và một tấm gương trong sáng, mẫu mực, trọn đời phấn đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Từ thực tiễn lịch sử 93 năm kể từ ngày thành lập Đảng, chúng ta một lần nữa khẳng định rằng: Đảng là lực lượng duy nhất lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng, là người khởi sướng và tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Sự lãnh đạo đó không phải là một đặc quyền, đặc lợi mà là một sứ mệnh lịch sử, một trách nhiệm nặng nề, một tất yếu khách quan, sự lãnh đạo của Đảng là một nhân tố quyết định sự thành công của công cuộc đổi mới. Hiện nay chúng ta đang tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện: Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 về xây dựng chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó nêu cao vai trò trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên và tạo niềm tin tưởng của nhân dân đối với Đảng.

 Dưới sự lãnh đạo của Đảng, chúng ta tràn đầy tin tưởng đất nước sẽ phát triển nhanh và bền vững theo mục tiêu cao đẹp mà Chủ tịch Hồ Chí Minh hằng mong ước; sự nghiệp đổi mới do Đảng ta khởi xướng và lãnh đạo sẽ đạt được những thành tựu to lớn hơn nữa; mục tiêu: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội nhất định thắng lợi.

 Năm Nhâm Dần 2022 đã khép lại! Chúng ta vừa đi qua một năm có nhiều khó khăn, thử thách với những biến động khó lường. Dịch bệnh  covid-19 diễn biến phức tạp ở những tháng đầu năm; tình hình thời tiết, biến đổi khí hậu diễn biến khó lường, mưa, rét đậm ở đầu vụ chiêm; mưa lớn gây ngập úng ở vụ mùa, dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm; giá cả các mặt hàng biến động, đặc biệt là các mặt hàng đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, giá cả các sản phẩm từ hàng cói xuất khẩu xuống thấp, đã ảnh hưởng không nhỏ tới nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân. Thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, năm đầu tiên sau sáp nhập thôn xóm và sáp nhập hợp nhất các chi bộ, các đoàn thể ở thôn xóm. Đảng bộ Nghĩa Lợi từ 20 chi bộ sau sáp nhập, hợp nhất còn 11 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ thôn xóm và 5 chi bộ cơ quan và từ 16 xóm sau sáp nhập còn 6 xóm; là năm diễn ra Đại hội chi bộ, bầu cử trưởng xóm nhiệm kỳ 2022- 2025. Quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ cũng gặp không ít những khó khăn…

Nhưng từ trong gian khó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Nghĩa Lợi càng thể hiện rõ bản lĩnh kiên trung, từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Chúng ta có thể tự hào rằng, trong tình hình khó khăn như vậy nhưng kinh tế - xã hội của xã vẫn ổn định và có bước phát triển khá; cơ sở hạ tầng ngày càng hoàn thiện, diện mạo của xã ngày càng thay đổi, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn của làng, xã ngày càng đổi thay theo hướng “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Quốc phòng- an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền có nhiều chuyển biến rõ nét và tích cực. Dân chủ trong xã hội được phát huy, sự đồng thuận chính trị trong các tầng lớp nhân dân ngày càng cao. Năm 2022 xã Nghĩa Lợi đề nghị cấp trên thẩm định công nhận xóm 1, xóm 2 và xóm 3 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, và đến nay xóm 2 đã được công nhận NTM kiểu mẫu, xóm 1 và xóm 3 tiếp tục hoàn thiện để thẩm định công nhận dịp đầu năm. Năm 2023 tiếp tục phấn đấu và đề nghị 1-2 xóm được cấp trên về thẩm định và công nhận NTM kiểu mẫu.

Những thành quả ấy thật đáng trân trọng, góp phần củng cố, tăng cường niềm tin, ý chí và động lực mới để chúng ta vươn lên phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Nghĩa Lợi lần thứ 33 nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Năm Quý Mão 2023 đã về! Những khó khăn, thử thách đặt ra trước mắt chúng ta trên các lĩnh vực. Với thành quả đã thu hái được, với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cũng như trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lợi tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống quê hương nêu cao ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm khắc phục những khó khăn, giải quyết những tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2023, tạo thế và lực mới để đưa Nghĩa Lợi phát triển nhanh và bền vững.

 Nhân kỷ niệm 93 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón mừng xuân mới – xuân Quý Mão, mỗi cán bộ, Đảng viên, các chi bộ Đảng, chính quyền, MTTQ, các ngành đoàn thể và nhân dân trong xã thể hiện vai trò quyết tâm của mình, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đại hội đảng bộ các cấp đã đề ra. Góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị năm 2023 trên quê hương Nghĩa Lợi anh hùng.

Nhân dịp đầu xuân mới, Xuân Quý Mão 2023, thay mặt Ban chấp hành Đảng bộ xin được kính chúc nhân dân và cán bộ trong toàn xã lời chúc sức khỏe, gia đình hạnh phúc, an khang thịnh vượng.

                                                       Năm mới thắng lợi mới./.

                                                                                        Bài viết của Thường trực Đảng ủy xã Nghĩa Lợi.

Tin mớiimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang