Mừng Đảng, mừng xuân, mừng quê hương Nghĩa Lợi đổi mới
Lượt xem: 70

Một mùa xuân mới lại về trên quê hương vào đúng dịp kỷ niệm Đảng ta tròn 94 tuổi (03/02/1930-03/02/2024).

Đảng ta ra đời ngày 03/02/1930trong bối cảnh đất nước còn nô lệ, nhân dân lầm than khổ cực, nước mất, nhà tan. Với tinh thần cách mạng, Đảng ta đã lãnh đạo nhân dân không quản hy sinh, gian khổ, chèo lái đưa con thuyền Cách mạng Việt Nam vượt qua bao khó khăn, hiểm nguy, đưa dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

15 năm tuổi (1930-1945), Đảng ta đã lãnh đạo Cách mạng trải qua các cuộc đấu tranh gian khổ hy sinh, với ba cao trào cách mạng lớn (1930-1931, 1936-1939, 1939-1945), khi thời cơ đến, Đảng đã lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 thành công, đập tan xiềng xích nô lệ của chế độ thực dân và phong kiến. Nhân dân Việt Nam từ thân phận nô lệ đã trở thành người chủ đất nước.

Ngày 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời đọc Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, lập nên nhà nước của dân, do dân và vì dân. Dân tộc ta bước sang kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập, tự do, dân chủ nhân dân, tiến lên chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá ý nghĩa lịch sử của sự kiện này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: ''Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo Cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc''.

Lịch sử đã đặt dân tộc ta trước một thử thách mới, phải đứng lên bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Đêm ngày 19/12/1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt đứng lên với quyết tâm ''thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ''. Với đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ, dựa vào sức mình là chính, vừa kháng chiến, vừa kiến quốc, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta vượt qua mọi khó khăn, giành thắng lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, đánh dấu bằng chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Đánh giá ý nghĩa thắng lợi của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ rõ: “Lần đầu tiên trong lịch sử một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh thắng một nước thực dân hùng mạnh. Đó là một thắng lợi vẻ vang của nhân dân Việt Nam, đồng thời cũng là một thắng lợi của các lực lượng hoà bình, dân chủ và xã hội chủ nghĩa trên thế giới''.

Trải qua 21 năm (1954 -1975) chiến đấu kiên cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã vượt qua mọi khó khăn, gian khổ hy sinh, được sự đồng tình ủng hộ của các lực lượng tiến bộ trên thế giới, đã lần lượt đánh thắng các chiến lược chiến tranh của đế quốc Mỹ ở miền Nam và chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân ở miền Bắc. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 với thắng lợi của Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhân dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Đánh giá tầm vóc vĩ đại và ý nghĩa lớn lao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, Nghị quyết Đại hội IV của Đảng viết: ''Năm tháng sẽ trôi qua, nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng Quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật, tại Đại hội VI của Đảng (tháng 12/1986), Đảng đã nghiêm khắc kiểm điểm, khẳng định những mặt làm được, phân tích rõ những sai lầm, khuyết điểm, đặc biệt là khuyết điểm chủ quan, duy ý chí trong lãnh đạo kinh tế. Đại hội đã đề ra đường lối đổi mới toàn diện, mở ra bước ngoặt trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta. Sau gần 40 năm đổi mới, Đảng đã chứng tỏ được bản lĩnh và sức sống của mình trong công cuộc xây dựng đất nước.

Cùng với những thăng trầm lịch sử của đất nước, chi bộ Đảng đầu tiên của xã Sào Nam được thành lập ngày 7 tháng 8 năm 1948 tại đền Sỹ Lạc, là một ngọn lửa soi đường, thắp sáng lên niềm tin vào con đường đấu tranh giải phóng dân tộc, giải phóng quê hương cho những giai đoạn tiếp theo. Dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng. Sào Nam năm xưa và Nghĩa Lợi ngày nay từ khi chi bộ chỉ có 5 đồng chí Đảng viên, sau chín năm kháng chiến chống pháp chúng ta có 48 Đảng viên và đến hôm nay Đảng bộ đã có tới 281 đảng viên. Trong 2 cuộc kháng chiến chống đế quốc xâm lược để giành độc lập cho dân tộc. Chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, động viên gần 2 ngàn người con của quê hương lên đường giết giặc, thực hiện khẩu hiệu thóc không thiếu 1 cân - quân không thiếu một người.

Con em chúng ta đã đi là hoàn thành nhiệm vụ. Thi đua với tiền tuyến, Đảng bộ đã lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương Nghĩa Lợi mỗi ngày thêm giàu đẹp để xứng đáng với sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của đảng của dân tộc. Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong xây dựng Nông thôn mới phát huy truyền thống cách mạng của quê hương, tự hào về những thành tích to lớn mà đảng bộ và nhân dân đã giành được đó là:  nhà nước phong tặng "Danh hiệu anh hùng LLVT nhân dân trong thời kỳ đổi mới năm 1996"; Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2014 và xã NTM nâng cao vào năm 2021.  Với ý chí quyết tâm mới, Đảng bộ và nhân dân xã Nghiã Lợi tiếp tục xây dựng quê hương Nghĩa ngày một giàu đẹp, văn minh.

          Trải qua 33 kỳ Đại hội của Đảng bộ xã Nghĩa Lợi. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân đã nỗ lực vượt qua muôn vàn khó khăn, gian khổ để tập trung lãnh đạo thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ qua các kỳ Đại hội đề ra. Nhìn lại một năm qua, nằm trong bối cảnh chung  tuy có những khó khăn nhất định. Song víi sù tËp trung cao trong l·nh ®¹o cña §¶ng uû, cña c¸c chi bé ®¶ng, sù qu¶n lý ®iÒu hµnh cña chÝnh quyÒn, h­íng dÉn cña HTX, sù phèi hîp tuyªn truyÒn cña MTTQ vµ c¸c ban ngµnh ®oµn thÓ, ®Æc biÖt lµ sù nç lùc cè g¾ng kh¾c phôc v­¬n lªn cña nh©n d©n trong toµn x·, các chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội, các tiêu chí Nông thôn mới nâng cao được giữ vững và phát triển; có 3/6 xóm đạt NTM kiểu mẫu, chúng ta đã phấn đấu đạt và vượt 15/15 chỉ tiêu đề ra. Đảng bộ được cấp trên ghi nhận đánh giá xếp loại Đảng bộ Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, chính quyền VMXS- HTX nông nghiệp, MTTQ và các đoàn thể nhân dân đều được xếp loại VMXS; Các chỉ tiêu trong phát triển kinh tế, chúng ta đã tập trung phấn đấu năng suất lúa đạt 125 tạ/ha/năm, các ngành nghề, dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp ngày càng phát triển, thu nhập bình quân đầu người đạt 44,8 triệu đồng/người; Các chỉ tiêu về Văn hóa xã hội đạt và vượt, các nhà trường luôn giữ vững trường Tiên tiến và tập thể lao động xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen, trạm y giữ vững chuẩn Quốc gia về y tế giai đoạn 2010-2020, các thiết chế văn hóa được duy trì có nền nếp, các hoạt động văn hóa, thể thao được phát triển; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo ổn định và giữ vững, công tác quân sự luôn đảm bảo và hoàn thành các các chỉ tiêu hàng năm. Đây là tiền đề lớn để chúng ta tiếp tục xác định các chỉ tiêu nhiệm vụ để phấn đấu trong nhiệm kỳ tới.

          Ngày Tết cổ truyền đang về với mọi miền, mọi nhà, trên đất nước Việt Nam thân yêu. Mỗi người con đất Việt nói chung, xã Nghĩa Lợi nói riêng dù ở trong nước hay ở nước ngoài, cũng đang rạo rực  niềm vui đón chào Xuân mới - Xuân Giáp Thìn 2024.

          Năm Quý Mão đã khép lại! Chúng ta vừa đi qua một năm có nhiều khó khăn, thử thách với những biến động khó lường. Nhưng từ trong gian khó, Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Nghĩa Lợi càng thể hiện rõ bản lĩnh kiên trung, từng bước tháo gỡ khó khăn, vươn lên đạt được những thành quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Kinh tế tiếp tục ổn định và duy trì được đà tăng trưởng. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân được cải thiện đáng kể, bộ mặt nông thôn của làng, xã ngày càng đổi thay theo hướng “Sáng, xanh, sạch, đẹp” phấn đấu xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về đích năm 2023.

Năm Giáp Thìn 2024 đã về! Những khó khăn, thử thách đặt ra trước mắt chúng ta trên các lĩnh vực. Với thành quả đã thu hái được, với niềm tin vững chắc vào thắng lợi của sự nghiệp đổi mới, cũng như trong xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Nghĩa Lợi hãy tăng cường đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy bản lĩnh, trí tuệ và truyền thống quê hương nêu cao ý chí tự lực tự cường, tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, quyết tâm khắc phục những khó khăn, giải quyết những tồn tại hạn chế để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra của năm 2024, tạo thế và lực mới để đưa Nghĩa Lợi phát triển nhanh và bền vững. Đây cũng là một năm đanh dấu nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân dấy lên những cao trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Nghĩa Lợi lần thứ 34 vào năm 2025.

Xuân mới đã về. Trong không khí rạo rực ngày xuân và sắc thắm của đào, mai đang đua nhau hé nở, mừng Đảng ta tròn 94 mùa xuân. Nặng công ơn trời biển của Đảng, Bác Hồ kính yêu, Nghĩa Lợi từ trong gian khó, càng vững lòng tin cùng nhau dệt nên những mùa xuân mới trên quê hương Nghĩa Lợi anh hùng!     

         

Bài viết của Ban Tuyên giáo Đảng ủy xã Nghĩa Lợi

Tin mớiimage advertisement
image advertisement
Thống kê truy cập
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tất cả: 1
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân xã Nghĩa Lợi - Nghĩa Hưng - Nam Định
Địa chỉ: xóm Nam Điền - Xã Nghĩa Lợi - huyện Nghĩa Hưng - tỉnh Nam Định
Email: xanghialoi.nhg@namdinh.gov.vn
   ĐT: 02283873406 - 0914079688
Chung nhan Tin Nhiem Mang